Vodní prvek na Dominikánské náměstí v Brně 3.0

Vodní prvek na Dominikánské náměstí v Brně 3.0

Spolupráce:

Martin Sazama, Ema Pavlovská, Jindřich Vodička

 

Místo:

Brno - Dominikánské náměstí

 

Soutěž:

2021

 

Dominikánské náměstí – od 14. století Rybí trh – na něm ryby z příměstských rybníků a svrateckého povodí a ryby dovážené z přímořských oblastí – kapři, štiky, parmy, okouni, úhoři, sumci, lososi, slanečci, ústřice – všudypřítomná voda a rybářské kádě – od 14. století doplněné o městskou 11 m hlubokou kamennou studnu, později prohloubenou až na 14.5 m – dnes vyčištěnou a čekající pod novou dlažbou na své znovuobjevení – historie Brna se setkává se svou současností

 

-

 

IDEA

 

Návrh by měl být jasně definovaným vodním prvkem, se spojením několika významových i funkčních vrstev týkajících se historie daného místa.

Ideově návrh vychází z prapůvodního fungování Dominikánského náměstí, kdy na něm probíhaly rybí trhy a řešený prostor již ve 14. století nesl dokonce tento název.

Nedílnou součástí návrhu je „znovuobjevení“ již zrestaurované historické kamenné studny ukryté pod novou dlažbou.

 

Pro rybí trhy jsou typické ryby, rybářské kádě, všudypřítomná tekoucí voda. Toto vše se stalo východiskem pro vodní prvek umístěný v centrální části náměstí. Jedná se o nízký válec (rybářskou káď), kdy jsou jeho stěny tvořeny hejnem ryb plovoucích dokola. Ryby jsou ve třech řadách za sebou, zdají se, že je z nich vyplněný celý válec. Jedná se o středobod celého náměstí. Prvek nesmí zastiňovat radnici, nesmí zasahovat do vysazených platanů, musí být atraktivní s vodou i bez vody, neměl by být bariérou. Navrhovaná kašna je umístěna přímo do plochy náměstí, obehnána je lemem z žulových kostek, stejných jako je celé náměstí, těsně u kašny je žlábek pro odvod přetečené vody, druhý je umístěn mezi platany níže. Shora je až k první řadě ryb protažený nízký „bazének“, který umí „vřít“ (proudění ryb, bublání… probublávání různými směry, rychlostí i intenzitou), dělat mlhu (mlžný oblak) apod. Horní vodní plocha je prosvětlena (jako odkaz na noční odlesk rybích šupin při svitu hvězd). Veškeré technologie lze řídit dle aktuální nálady, lze jim nastavit časové intervaly. Možností je i klidná hladina, kdy se v kašně zrcadlí okolí a nastává tak čas pro kontemplaci. Uvažujeme s celoročním provozem.

Pravidelný tvar rybí kádě je „narušen“ stávající historickou kamennou studnou, která je v daném místě již od přelomu 14. a 15. století a nyní se vyčištěná ukrývá pod novou dlažbou. Studna je doplněna až k upravenému terénu a osvětlena. Stává se tak plnohodnotnou součástí navrhovaného díla. Historie se setkává se současnotí a obě se vzájemně ovlivňují.

 

PROSTOR

 

Centrální prvek - dominanta prostoru.

 

Jedná se o nízký válec s průměrem cca 5000 mm, ve své nejnižší výšce je vysoký cca 550 mm, v nejvyšší cca 1350 mm, zapuštěný v nerovnoměrně se svažujícím terénu vprostřed mezi nedávno zasazenými platany. Horní plocha s vodou je hluboká cca 250 mm. Vodní mísa se zvedá plynule až k horní hraně celého válce. Pravidelnost je narušena výsekem kopírující stávající studnu s vnitřní světlostí cca 1400 mm a hloubkou 14.5 m s 3 m vysoukým sloupcem vody. Na „půlválci“ tvořícím hranu kádě jsou umístěny doprovodné informace (text) k historii místa.

 

Přes den materiálově jednotný prvek uprostřed náměstí, v noci prozářené hejno ryb. Z dálky jasně definovatelný tvar, z blízka pak s adekvátním detailem.

 

TECHNOLOGIE

 

Víření, bublání, stékání a mlžný opar / (pro)světlení

 

Voda a osvětlení (veškeré technologie) jsou řízeny ze stávající šachty, z ní je umožněn přístup do duté vnitřní části celého vodního prvku, a tím je zajištěna možnost veškeré revize a případných oprav. Voda umí přetékat přes okraj, vřít (bublat, proudit), mlžit. Voda je prosvětlena systémem LED svítidel. Vše lze nastavit v časových intervalech a dle aktuálních potřeb.

 

Uvažujeme se čtyřmi rozvaděči s pramínkovými tryskami, které by zajišťovaly zmiňované probublávání nebo víření. Trysky by byly napojeny na čerpadlo s frekvenčním měničem a intenzita probublávání by se měnila dle naprogramování. Přívod vody do jednotlivých rozvaděčů by byl uzavírán/otevírán automatickými klapkami, tím by se tvořil efekt kroužícího hejna, případně probublávání celé plochy. Mlhu by pak tvořily mlžné nerezové trysky připojené vysokotlakými polyamidovými hadicemi na vysokotlaké posilovací čerpadlo připojené na pitnou vodu. Intenzita provozu mlžení by byla naprogramována dle teploty a vlhkosti venkovního vzduchu.

 

Uvažujeme s celoročním provozem a dálkovou správou (vč. monitorování ovládacích prvků, řízení na dálku, možnosti zasílání dat na dispečink a automatické ovládání úpravy vody), včetně odvětrávání strojovny.

 

Odhadované provozní náklady na elektřinu, vodu, chemii a jarní a podzimní překontrolování jsou cca 80.000 Kč bez DPH ročně. V ceně nejsou náhradní díly.

 

MATERIÁLY A KONSTRUKCE

 

Samotný vodní prvek je bronzový a je osazen na železobetonové základové konstrukci do nezámrzné hloubky - u zakládání je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k porušení historické kamenné studny. Studna má nové kamenné zhlaví a je ukončena pochozím sklem, terén je k němu plynule dosvahován. Změna zadláždění u objektu je tvořena žulovou kostkou ve velikosti stávajících kostek v centrální části náměstí. Celý prvek je olemován skrytým žlabem pro odvod nežádoucích vod. Osvětlení je řešeno LED technologií – ať už ve studni, tak pod vodní plochou, tak za vlastními rybami. Ty jsou odlévány samostatně a následně montovány do výsledného hejna ve více řadách (pro vytvoření dojmu hloubky). Ryby jsou částečně abstrahované, ale stále hmotné (prostorové), zrcadlí se v nich všechny možné druhy – jsou jejich reprezentantem. Jedná se o kombinaci více tvarů, i když se stejným základem. Hejno je tak pohledově zajímavé, nejedná se jen o opakování jednoho odlitku, z dálky válec příjemně „rozostřují“.

Na bronzové části „půlválce“ nad studnou je reliéfní text se základními údaji k historickým souvislostem.

 

Vodní prvek se tak stává šperkem celého náměstí.

 

-

 

Forum piscium

 

UTAJENÁ STUDNA NA DOMINIKÁNSKÉM NÁMĚSTÍ

 

Dominikánské náměstí je od roku 2018 nově předlážděno a upraveno. Diskuze o umístění vodního prvku na tomto prostranství se však vedou již více než deset let a stále bezvýsledně. Množství předložených návrhů, variant i bizarních řešení nicméně stále postrádá potřebné historické souvislosti. Přitom někdejší Rybný trh pod svou dlažbou vodní prvek překvapivě ukrývá.

 

Je nesporné, že otázka zásobování obyvatelstva vodou, ať již pitnou nebo užitkovou, byla po staletí zcela zásadní. Voda musela pokrýt každodenní potřebu obyvatel, lázní, sladoven, pivovarů, mlýnů a různých provozoven a byla velmi důležitá i z důvodu požární bezpečnosti. Nejstarším zdrojem vody ve městech byly studny. Zřizovaly se v ulicích, na náměstích i v domech a byly nejen soukromé, ale i veřejné. Jedna z těch nejstarších byla zřízena i na dnešním Dominikánském náměstí. Podle dochovaných rytin a historických map stála uprostřed Rybného trhu. Vznikla na přelomu 14. a 15. století a sloužila zřejmě až do roku 1820, kdy byla zasypána. Měla kamenné roubení s dekorem a jeden až dva vyrovnávací stupně. Původně neměla kovanou mříž, která ji pak zdobila až od 17. století.

 

Vyznačení studny na několika plánech pomohlo celkem přesně odhadnout místo, kde se původně nacházela. V létě roku 1999 začal na ploše náměstí průzkum podzemí. Po zahájení výkopu průzkumné šachty byl v hloubce dvou metrů pod dlažbou nalezen fragment cihelné klenby, kterou byla studna po zasypání zaklenuta. Klenba měla bránit dalšímu propadání zeminy pod dlažbou náměstí a svůj úkol splnila dokonale. Pod ní se objevila zachovalá kamenná studna o průměru 1,4 metru, zcela zasypaná hlínou a navážkou. Zásyp byl postupně vybírán až na úroveň dna do hloubky 14,5 metru. Při této činnosti bylo zaznamenáno množství archeologických nálezů, které jsou dnes součástí expozice Mincmistrovského sklepa. Po vyčištění byla studna přespárována a chybějící kameny doplněny. Zajímavé zjištění však čekalo v hloubce 11 metrů. V této úrovni je ve vyzdívce zazděn osmiboký studniční věnec z dubového dřeva, což znamená, že studna byla dodatečně prohloubena o 3,5 metru, zřejmě z důvodu poklesu hladiny spodní vody. Potvrzuje to i povrch kamenů, který nad tímto věncem ohlazený od vytahování okovů mnohem více než pod ním. Od okamžiku, kdy bylo po dokončení oprav zastaveno čerpání vody, vystoupal vodní sloupec studny do výšky 3 metrů.

 

Studna je od roku 2000 provizorně zastropena a ukryta pod kamennou dlažbou. Stále tak čeká na svoje znovuobjevení architekty či výtvarníky, jež se snaží vymyslet vhodný vodní prvek, který by opravené náměstí zdobil. Otázkou zůstává, proč tuto studnu ještě nezkusili vhodným způsobem opět vynést nad městskou dlažbu. Vzhledem k velikosti náměstí by byla skvělým doplněním historie kdysi velmi oblíbeného tržiště s vybranými rybími pochoutkami.

 

Aleš Svoboda

citace z časopisu Kult 02/2021