Proměna údolí ‚letňáku‘ v Jemnici

Proměna údolí ‚letňáku‘ v Jemnici

spolupráce:

Tereza Rozsypalová

 

konzultace zahradnických a krajinářských úprav:

Alena Mynarčíková

 

vizualizace:

Vojtěch Marek

 

plakát:

Ema Sazama

 

místo:

Jemnice

 

soutěž:

2023 - 3. místo

 

Řešené území je středem mezi zámeckou zahradou, parkem a lesoparkem. I když leží mezi nimi, je dnes spíše bariérou. Základním předpokladem návrhu je tak jejich vzájemné propojení.

Stavba zázemí je začleněna do krajiny, je její součástí. Skautská klubovna je naopak svébytným objektem v centru údolí. Drobný altánek se stává volnou sochou v krajině.

Sepjetí s přírodou je samozřejmostí, zpevněné plochy mizí v zeleni a zase se objevují. Vše propojuje jako stuha nově se ze země vynořující potok.

 

PROMĚNA ÚDOLÍ „LETŇÁKU“ JEMNICE 

 

Řešený prostor se nachází v malém údolí u místní komunikace Údolní. Nad jednou stranou údolí se tyčí městské hradby se zámkem a zámeckou zahradou, na straně druhé je přístup do lesoparku Obůrka. Řešená část údolí začíná nad drobnou zástavbou s židovským hřbitovem nad řekou Želetavka a končí silnicí propojující jižní a severní část města a oddělující prostor od zámeckého parku s rybníky a hřišti. U silnice leží parkoviště a autobusové nádraží.

Plocha je nyní o cca 2.5 metru níže než je zmíněná komunikace, z minulosti jsou v údolí stále stavby letního kina a dopravního hřiště. Nově pak pumptrack a workoutové hřiště. Zázemí dopravního hřiště dnes využívá místní skautský oddíl. Plochy a objekty jsou neudržované.

Snahou návrhu je zlepšení propojení celého okolí řešeného místa a celkový přínos pro občany města a jejich běžný život, včetně jeho návštěvníků.

 

KRAJINÁŘSKO-URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

 

Řešené území rozdělujeme pomocí krajinných prvků na zdánlivě samostatné zóny s vlastní atmosférou (kulturně-společenská, sportovně-relaxační, flexibilní herní, divoká přírodní). Zároveň propojujeme území se svým blízkým okolím.

Ze strany historického centra obnovujeme v dotčeném území zanedbanou síť pěšin. Na stranu do lesoparku naopak stávající vyšlapané cestičky povyšujeme na regulérní pěší síť. Směrem k zámeckému parku dosypáváme terén do úrovně místní komunikace a vytváříme tak funkční propojení, i včetně přechodu pro chodce a přístupu do něj, napojení na parkoviště a nedaleké autobusové nádraží. Do „nepřístupného rohu“ u objektu „elektra“ navrhujeme doplnit schodiště. V údolí zachováváme stávající asfaltovou komunikaci a přidáváme pěšinu při úpatí druhého svahu pro vytvoření nového parkového okruhu.

U komunikace navrhujeme objekt zázemí pro nově navrženou centrální plochu (toalety, možnost umístění občerstvení, sklad pro pořádání akcí), tento objekt vyrůstá z terénu a je jeho součástí. Svým přestřešením přesahuje na nový kopec, který plynule klesá dál do údolí. Z jedné strany na objekt zázemí navazuje drobný přírodní amfiteátr, přecházející do prudšího svahu. Amfiteátr je zpřístupněn samostatným schodištěm. Schodiště umožňuje přístup do centrální plochy z města a napojení na stávající místní komunikaci. Navržený přírodní amfiteátr spolu se stávajícím svahem pod zámkem vymezuje hlavní společensko-kulturní prostor. Z druhé strany objekt zázemí zároveň určuje plochu pro aktivity sportovního charakteru (stávající pumptrack, přemístěný workout) a relaxaci u piknikových stolů. Umístěním objektu je zajištěna funkčnost ploch, které mají různorodé využití. Jedna část neruší druhou.

Z kopce „pramení“ obnovený potok, který svým tvarem ohraničuje další zónu, kterou je prostor pro skautskou klubovnu s přilehlou loukou a venkovním ohništěm. Klubovna odděluje louku od svahu směrem ke stávajícím porostům, potok je cíleně bariérou směrem k místní komunikaci. Prostor pro hry je tak přirozeně chráněný a oddělený. Za dalším meandrem u mostku stojí samostatný jednoduchý altánek, jako odkaz na drobné stavby v zámeckých parcích. Na konci řešeného území se potok mezi kameny opět propadá do země a pokračuje ve své stávající cestě do řeky.   

 

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

 

Zásobování objektů (zázemí a klubovna) je uvažováno po cestě z česaného betonu, která vymezuje mlatový prostor v centru kulturně-společenské části (u objektu zázemí podjede přestřešení).  V případě budovy zázemí při konání velkých akcí lze zásobovat i přímo z komunikace (kladkou nebo po schodech).

U klubovny, „amfiteátru“ a relax zóny jsou navrženy stojany pro kola a koloběžky.

V řešeném území neuvažujeme se stálým stáním pro automobily, k tomu slouží stávající parkoviště na ulici V Ráji u zámeckému parku.

Pěšiny tvoří ucelenou síť, aby bylo možné tvořit vycházkový okruh a zároveň aby nebyly narušené jednotlivé části parku. Navrhujeme obnovu cest ve svahu, které procházejí dotčeným územím směrem k zámku. Jde o důležité propojení, které v rámci širších vztahů zlepší dostupnost a význam parku.

 

STAVEBNÍ OBJEKTY

 

Budova zázemí je navržena jako objekt z tmavě zabarveného pohledového tryskaného betonu, čímž odkazuje na místní rulu. Strop a sloupy jsou ponechány hladké. Z boční části při přístupovém schodišti je do betonu otisknut znak města Jemnice. Budova přiléhá ke stávajícímu chodníku u komunikace, rampou se zvedá do své finální výšky. Pod částí se šikminou je umístěn sklad pro společensko-kulturní prostor, mohou zde být uloženy stoly, lavice, promítací plátno, pódium apod., dále navazuje část s veřejnými toaletami a bufet se svým zázemím. Toalety mohou být přístupné celoročně, s přístupem na mince nebo podle uvážení jejich provozovatele. Jejich součástí je kojící koutek a přebalovací pult. Jsou navrženy dostatečně prostorné a zajišťují tak funkčnost i při větších akcích, u adventních trhů v zimě apod.

Bufet je zamýšlen s výdejním okýnkem a malým zázemím. Sezení je situováno pod přesahem střechy objektu, která odděluje kulturně-společenský prostor od „sportovního“.

Tato „vnitřní vestavba“ (toalety a bufet) jsou do čela obloženy dřevěnými lamelami. Výplně otvorů jsem navrženy dřevěné v barvě.

Celá střecha je uvažována jako pobytová s kovovým jednoduchým tyčovým zábradlím a výsadbou extenzivních trvalkových záhonů (vegetační střecha s trávobylinným porostem). Slouží i jako vyhlídka na celý prostor při konání akcí. Cesta po střeše plynule navazuje na nový kopec a na pěšinu, která se po něm vine. Směrem k zámeckému parku navrhujeme doplnit přechod pro chodce a chodník při straně parkoviště, který tam nyní zcela chybí, s novým důstojným vstupem do parku.

Celý tento objekt lze dokončovat i na fáze. Od základní otevřené konstrukce přes uveřejněný návrh až po uzavřenou prosklenou kavárnu (částečné uzavření pod přestřešením) - pokud by se ukázalo, že by byl o její služby zájem. Prostor je cíleně u komunikace, je na trase od autobusového nádraží do města, je u kapacitního městského parkoviště, je v centru pěších procházek místních – potenciál tu tedy dle nás je.

Na ploše před objektem se mohou konat menší akce. Koncerty a divadla mohou být orientovány na přírodní amfiteátr (od silnice je oddělen neopadavou zelení), výhled je možný i ze střechy objektu. Stejně tak zde může probíhat i letní kino, trhy apod. Případně lze akce provádět přímo pod střechou. Celý prostor je variabilní.

Vytápěná část objektu je navržena v nízkoenergetickém standardu. Dešťové vody jsou svedeny do zasakovacího průlehu. Vnitřní podlahy jsou snadno udržovatelné, zvolené materiály jsou kvalitní, přírodní, dobře stárnoucí.

Budova klubovny je navržena jako samostatně stojící objekt u flexibilního veřejného prostoru - louky. Tvoří ji železobetonová podkladní deska, která zároveň slouží i jako přístupový most přes koryto potoka, vyzdění vlastní budovy s dřevěným obkladem a železobetonovým zastropením s přesahem, které vytváří krytý prostor před vstupem. Střecha je navržena jako extenzivní rozchodníková. U vstupu je umístěna nástěnka a stylizovaná skautská lilie. Betony jsou také tryskané, ale tentokráte jsou ve světlém provedení. Výplně otvorů jsou navrženy dřevěné v barvě.

Vnitřní dispozice je jednoduchá a přehledná. Ve vstupu je samostatný prvek s lavicí a háčky na odložení věcí. Po stranách je zázemí a technická místnost, za čistící zónou pokračuje kuchyňka a toalety a malá koupelna. V čele jsou pak dvoje dveře ústící do vlastní klubovny, v jejím závěru jsou pak dva sklady (jeden lze případně využít pro větší lednici, mrazící box, matrace pro přespání nebo jiné nárazově využívané věci), mezi nimi je stavební pouzdro s posuvnými dveřmi, díky nimž je možné prostor předělit na dva menší.

K úvaze je možnost využití klubovny jako zázemí pro účinkující při větších koncertech a jiných akcích. Od stromů v mlatu dále mít „backstage“. Návštěvníci budou přicházet od silnice, tam mají při ruce i své zázemí. Prostor je tak logicky rozdělen.

Stavba je navržena v nízkoenergetickém standardu. Dešťové vody jsou svedeny do zasakovacího průlehu. Vnitřní podlahy jsou snadno udržovatelné, zvolené materiály jsou kvalitní, přírodní, dobře stárnoucí.

Přes potok, při závěru nového kopce je navrženo dětské hřiště přírodního charakteru. Tvoří jej dřevěné kůly s výplety, do dění na hřišti je zapojen i odkrytý potok s mlýnky apod.

Altánek je navržen jako „socha v krajině“, jedná se o jednoduchou stavbu z pohledového tmavého betonu totožného s objektem zázemí. Příroda si jej postupem času sama začlení. Nedaleko altánku je navržena i jednoduchá lávka přes koryto potoka. Jedná se o jednoduchou železobetonovou desku a kovové zábradlí (stejné jako na objektu zázemí).

 

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

 

Celé území je vyčištěno. Stávající objekty jsou zdemolovány, zpevněné plochy jsou odstraněny. Území je nově tvarově domodelováno.

Nové plochy jsou v kombinaci česaného betonu (pojezdové plochy), rulové kostky (vymezují hlavní společenské body v území) a mlatu (pochozí plochy). Zbytek je zatravněn a osázen. Usilujeme o maximální využití propustných materiálů pro cesty. Zpevněné povrchy a přebytečná voda ze zelených střech objektů bude vsakována do průlehu přímo v parku, jde o přírodě podobné řešení.

V ploše se objevují větší kusy kamene (odkaz na místní rulový masiv), které slouží pro přisednutí, jako opěrná stěna nového kopce nebo jako „šlapáky“ pro přejití koryta potoka.

Schodiště a lavice amfiteátru jsou betonové. Budovy jsou v kombinaci probarveného tryskaného betonu a dřevěného laťování s dřevěnými barvenými výplněmi otvorů. Zábradlí jsou kovová práškově stříkaná.

Všude se aktivně zapojuje zeleň.

 

ZELEŇ A VODA

 

Snahou je co největší zachování stávající vzrostlé zeleně, z toho pak vychází i samotný návrh. V nutných případech přistupujeme ke kácení, primárně jsou ke kácení určené stromy krátkodobě perspektivní, se sníženou vitalitou.

Do území je pro doplnění navržena i zeleň nová. Jedná se o trávníky květnaté i pobytové, výsadby travin a extenzivní trvalkové záhony, o půdokryvnou výsadbu na prudších svazích při komunikaci a na novém kopci (břečťan, trvalky), o keře mezi stávající kamennou zdí a chodníkem u komunikace a o nové stromy. Nově vysazované stromy navazují na stávající druhové složení a jsou navržené převážně domácí druhy. Z nových dřevin jsou zastoupeny 1x Tilia cordata, 4x Prunus padus, 4x Prunus avium ´Plena´, 2x Acer platanoides, 5x Tilia platyphyllos ´Rubra´, 5x Fraxinus angustifolia ´Raywood´. U klubovny si pak skauti sami vysadí 3 kusy Ginkgo biloba. Tvarované keře tvoří Ligustrum ovalifolium, jsou kombinované s travinami Calamagrostis ´Karl Foerster´. Půdokryvné trvalky tvoří Hedera helix a Vinca minor. Před plechový plot k Obůrce doporučujeme vysadit opět keře Ligustrum ovalifolium, tentokrát ale doplněné v cca pěti metrových rozestupech o Carpinusbetulus ´Lucas´.

Povrchy jsou navrženy z velké části jako propustné. Dešťové vody jsou svedeny do zasakovacího průlehu osázeného trvalkami.

V území je nově obnažen protékající potok, koryto bude jemně tvarované s břehovými porosty, záměrem je přirozený vzhled díky meandrování parkem.

 

MOBILIÁŘ

 

Část mobiliáře je přímo součástí území (sedací kameny, amfiteátr). Mobilní mobiliář je umístěn pod střechou objektu zázemí, jedna sada může být i v altánku, a část je také pod stromy v mlatu společensko-kulturní zóny. Dále je uvažováno s piknikovými stoly a relax zónou u pumptracku a přemístěného workoutu. Samostatným mobiliářem jsou klády kolem ohniště na louce za klubovnou. Před klubovnou je dětské hřiště, které tvoří převážně dřevěné kůly s lanovými výplety a dřevěné prvky u vodního koryta (mlýnky).

Součástí území jsou také stojany na kola, odpadkové koše, pítka. Jedná se o typizované kovové prvky.

Počítá se také s výměnou stávajícího osvětlení za současné typy ohleduplné k přírodě kolem hlavní komunikace (Údolní). Osvětlené jsou plochy přesahů střech objektu zázemí a klubovny a schodiště kolem objektu zázemí. Samostatné lampy jsou umístěny ve sportovně-relaxační části, pro zvýšení její bezpečnosti. Kulturně-společenská část využívá zakomponovaného zahradního (nízkého) osvětlení.